INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ADVOKÁTKOU

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) Vás informuji, že provádím zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb s Vámi uzavřené, jakož i pro plnění veřejnoprávních povinností správce.

Správce osobních údajů

Jméno: Mgr.Bc. Lucie Koupilová, advokátka
IČ: 71465324
Adresa: Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava
E-mail: koupilova@advocatia.cz
Tel: 608 877 671

Právní základ pro zpracování

  • Smlouva o poskytování právních služeb. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta (dále jen „klient„), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.
  • Plnění veřejnoprávních povinností správce, zejména při vedení účetnictví, zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je jejich nezbytnost pro plnění právních povinností správce.

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem a plnění zákonných (daňových) povinností správce.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  • Orgány finanční správy či jiné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokátky získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce – advokátka bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokátky zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokátka v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokátky, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem (a plnění zákonných povinností správce), nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem – advokátkou, může podat stížnost přímo jí, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276