Švarcsystém. Jak se vyhnout podezření.

Švarcsystémem se rozumí závislá práce vykonávaná fyzickou osobou, formálně vedenou jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), mimo pracovněprávní vztah. Zaměstnavatelé/odběratelé pomocí švarcsystému krátí daně a odvody na sociální a zdravotní pojištění tím, že naoko odebírají služby od OSVČ, kteří ve skutečnosti pracují jako jejich zaměstnanci, tzn. jsou ve stavu podřízenosti k zaměstnavateli/odběrateli a pracují na základě jeho pokynů. Příčinou jsou vysoké odvody, které je zaměstnavatel/odběratel povinen za své zaměstnance odvádět. Je proto výhodnější zaplatit OSVČ odměnu (případně mu něco z ušetřených peněz přihodit bokem) a nechat jej, ať si odvody za sebe odvede sám. Prodělečný je na tom všem stát. Z těchto důvodů je švarcsystém nelegální. Nejčastěji se vyskytuje ve stavebnictví nebo v IT službách.

Jaké sankce Vám za uvedené jednání hrozí?

Pracující OSVČ se vystavují sankci peněžité pokuty až do výše 100 tisíc korun. Zaměstnavatelé/odběratelé pak výrazně vyšší; a to až 10 milionů korun, minimální pokuta přitom činí      50 tisíc korun. Sankce hrozí nejen v případě, že se jedná o přímý úmysl, ale též v případě nedbalostního opomenutí zaměstnavatele/odběratele. Mimo to zaměstnavateli/odběrateli bude doměřen doplatek daních a pojistném včetně penále a současně se vystavuje možnosti trestního stíhání pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Pokud jste čerpali dotace nebo jinou finanční výpomoc, můžete o ni přijít.

Na co si tedy dát při sjednávání vzájemného vztahu odběratele/zaměstnavatele a OSVČ pozor, aby jste se neocitli v hledáčku oblastního inspektorátu práce právě pro podezření, že se ve Vašem případě jedná o nelegální práci?

  • uzavřete mezi sebou smlouvu, kterou by obě strany měly mít po ruce pro případ kontroly. Nejčastěji půjde o smlouvu o dílo, mandátní nebo příkazní smlouvu, smlouvu o obchodním zastoupení, případně stručnou objednávku,
  • ve smlouvě jako předmět smlouvy definujte ucelené dílo nebo konkrétní výsledek práce, případně jednorázové plnění (nejde o soustavně vykonávanou práci),
  • zakotvěte výslovně nezávislost OSVČ (OSVČ jako dodavatel se kdykoliv může nechat zastoupit se souhlasem odběratele),
  • nedávejte exkluzivitu nebo konkurenční doložku (OSVČ by z povahy věci měla pracovat pro vícero odběratelů) a výslovně upravte, že OSVČ pracuje pro své jiné odběratele, se souhlasem tohoto odběratele,
  • vyvarujte se formulací typu: OSVČ je vázána pokyny odběratele, činnost probíhá výhradně na pracovišti odběratele, pevně stanovená pracovní doba (všechny tyto podmínky jsou typické pro pracovněprávní vztah),
  • OSVČ se nezapisuje do docházkové knihy, ta je vyhrazena pouze zaměstnancům. OSVČ nemá povinnost být pevně stanovenou dobu na pracovišti.