Spotřebitelská poradna – Co dělat, když dlužník nesplácí

Už jste někdy někomu půjčili a on vám peníze nevrátil? Jak zajistit, aby riziko problémů bylo co nejmenší?

1. Nejdůležitější je, abyste si hned na začátku s dlužníkem sepsali dlužní úpis nebo smlouvu o půjčce. Dojde-li totiž ke sporu, jako žalobce musíte u soudu prokázat, že jste dlužníkovi skutečně půjčili, kolik a jak jste si sjednali splatnost.

Pozor, pokud ve smlouvě žádné datum splatnosti ujednáno není, je půjčka splatná hned následující den po předání. To je důležité si uvědomit zejména s ohledem na tříletou promlčecí dobu, která počne běžet právě od tohoto dne. Namítne-li dlužník u soudu promlčení, soud žalobu zamítne.

2. Než přistoupíte  soudnímu vymáhání dluhu, prověřte si svého dlužníka, zda není v insolvenci nebo zda na jeho majetek již nejsou uvaleny exekuce. Přístup do insolvenčního rejstříku na isir.justice.cz je bezplatný, za nahlédnutí do centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (exekuceinfo.cz) zaplatíte jednorázový poplatek 218,- Kč vč. DPH. Pokud je váš dlužník v insolvenci nebo má v běhu exekuce, už si na něm těžko něco vezmete, i pokud by vám soud dlužnou částku přiznal. 

3. Jestliže dlužník projde lustrací bez úhony, je třeba nejprve zaslat dlužníkovi předžalobní výzvu. V případě, že tento krok vynecháte, nepřizná vám soud v případě úspěchu náhradu nákladů řízení vůči neúspěšnému dlužníkovi. To je důležité zejména, budete-li v řízení zastoupeni advokátem. Ale i pokud v řízení zastoupeni nebudete, dlužník by vám měl touto cestou vrátit zaplacený soudní poplatek. Předžalobní výzva by měla být sepsána (samozřejmě po splatnosti dluhu) advokátem jako důrazná pohrůžka soudním řízením.

4. Pokud předžalobní výzva nezabere, můžete se domáhat svých peněz buď prostřednictvím návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (návrh na EPR), který ale musíte podat elektronicky a návrh musí být podepsán elektronickým podpisem, a v takovém případě výrazně ušetříte na soudním poplatku, nebo klasickou žalobou. 

5. Při podání žaloby je třeba uhradit soudní poplatek, který činí u dluhu do 20.000,- Kč částku 1.000,- Kč, v ostatních případech pak 5% z žalované částky. U návrhu na EPR pro plnění do 10.000,- Kč činí soudní poplatek 400,- Kč, pro dluh v částce vyšší než 10.000,- Kč a menší než 20.000,- Kč včetně pak 800,- Kč a v ostatních případech 4% z žalované částky. Není-li soudní poplatek včas uhrazen, soud řízení zastaví a dál se vaší kauzou zabývat nebude.

5. Pokud podáte právně perfektní žalobu, může soud ve zkráceném řízení vydat platební rozkaz. Je pak na dlužníkovi, jak po jeho doručení zareaguje. Zákon mu dává na výběr: buď dlužnou částku ve lhůtě 15 dnů zaplatí anebo ve stejné lhůtě podá proti platebnímu rozkazu odpor. Brání-li se dlužník odporem, platební rozkaz se automaticky ruší a věc musí soud projednat na veřejném jednání. Stejná situace nastane, nepodaří-li se platební rozkaz dlužníkovi doručit do vlastních rukou. Zpravidla pak trvá několik měsíců od podání žaloby než soud definitivně rozhodne.

6. Jakmile máte pravomocný rozsudek a dlužník stále svůj dluh neuhradil, můžete podat návrh na exekuci s tím, nechť exekuci vyřídí exekutor, kterého si sami zvolíte. Návrh se podává na soud, který o něm rozhodne do 15 dnů. Navrhnout exekuci se ale vyplatí pouze v případě, kdy víte, že dlužník peníze skutečně má, resp. má nějaký zpeněžitelný majetek. Náklady exekuce nese dlužník, ale v případě zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka zaplatíte paušálně určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi z vlastního.

7. I pokud již máte na majetek dlužníka nařízenou exekuci, může se stát, že se dlužník ocitne v úpadku a požádá o oddlužení. V takovém případě již exekutor nemůže pohledávku vymáhat a vy jste povinni ji přihlásit ve lhůtě do insolvenčního řízení.  

8. Pokud zatím exekuce nařízena není, sledujte insolvenční rejstřík na isir.justice.cz a to alespoň jednou za měsíc. Najdete-li o dlužníkovi záznam, na nic nečekejte. Svá práva, ať už se jedná o soudem přiznanou nebo zatím pouze  splatnou pohledávku, musíte ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku přihlásit u insolvenčního soudu na speciálním formuláři. Pokud to nestihnete, máte smůlu. Vždy ale počítejte s tím, že oddlužení je zatím založeno na tom, že dlužník v průběhu pěti let musí uhradit alespoň 30% z celkové výše všech svých závazků, nikoli však minimálně 30% vaší pohledávky.