Jak založit společnost s ručením omezeným

Nejrozšířenější právní formou podnikání je bezesporu společnost s ručením omezeným (s.r.o.). Statistika dokonce hovoří o tom, že více než 90 % ze všech založených obchodních společností jsou právě společnosti s ručením omezeným. Důvodem je zejména jednoduchost vnitřního uspořádání, omezené ručení společníka, minimální zákonná výše vkladu společníka (1,- Kč!) a rovněž relativně nízké náklady na pořízení této formy podnikání. Z těchto důvodů lze společnost s ručením omezeným doporučit i začínajícím podnikatelům.  

Pokud se podnikatel rozhodne podnikat ve společnosti s ručením omezeným, je třeba si uvědomit, že celý proces se dělí na dvě části. Prvním krokem je založení společnosti sepsáním společenské smlouvy (případně zakladatelské listiny v případě, má-li společnost pouze jednoho zakladatele). Tato smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat zejména obchodní firmu společnosti, adresu sídla, určení společníků, předmět podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladů každého společníka, určení jednatele a správce vkladu. Druhým krokem pak je samotný zápis společnosti do obchodního rejstříku; až zápisem dochází ke vzniku společnosti. Zápis společnosti do obchodního rejstříku lze provést hned u notáře, což je nejlevnější možná varianta.

Nejčastější chybou je, že si podnikatel ještě předtím, než si sjedná schůzku u notáře, nezajistí některou z těchto listin, bez nichž nelze zápis do rejstříku provést:  

  • oprávnění k výkonu podnikání, nejčastěji ve formě živnostenského oprávnění (tj. výpis z živnostenského rejstříku),
  • čestné prohlášení osoby, která je statutárním orgánem společnosti, tj. jednatele, a výpis z rejstříku trestů jednatele ne starší než 3 měsíce,
  • listinu osvědčující možnost využívat prostory sídla, tj. souhlas vlastníka nemovité věci včetně výpisu z katastru nemovitostí a nájemní smlouvy); tato vyžaduje ověřené podpisy a nesmí být starší 3 měsíců,
  • prohlášení správce vkladu a potvrzení banky o splacení základního kapitálu,
  • případně souhlas manžela/manželky společníka s použitím majetku, který je ve společném jmění manželů ke vkladu do společnosti

Pokud některou z uvedených listin nemáte už na schůzce u notáře, můžete podat návrh na zápis do obchodního rejstříku s doložením všech uvedených listin později osobně, poštou či elektronicky s použitím elektronického podpisu. Návrh musí být podán nejpozději do 6 měsíců ode dne založení společnosti. Nicméně, takové opomenutí se Vám citelně prodraží.

Jedná-li se o notářem vyhotovenou jednoduchou společenskou smlouvu obsahující pouze základní náležitosti, vkladová povinnost zakladatelů bude splněna pouze peněžitými vklady a zápis do obchodního rejstříku provede přímo notář, zaplatíte za založení společnosti celkem pouze 3.530,- Kč. Pokud si ale návrh na zápis společnosti podáváte sami, pouze soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku činí 6.000,- Kč (a k tomu je třeba připočítat standardní odměnu notáře za zápis o založení s.r.o. ve výši 4.000,- Kč)! To už se vyplatí mít všechny poklady v pořádku a včas.

Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je třeba se do 30 dnů registrovat u příslušného finančního úřadu, zkontrolovat zapsání přiděleného identifikačního čísla na živnostenském úřadě a odblokovat bankovní účet. Nezapomeňte si rovněž zpřístupnit datovou schránku společnosti, jejíž zřízení je pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku povinné.

Se založení společnosti s ručením omezeným Vám ráda pomohu.